Általános Szállítási,- és Fizetési Feltételek

1./ A szerződések megkötése
Jelen szerződés rendelkezései kihatnak minden olyan szerződésre, amely egyrészről a Horváth és Társai Kereskedelmi Bt. (Cg.: 08-06-005560, 9022 Győr Árpád utca 93 3/7., mint szállító vagy eladó, a továbbiakban: Eladó), másrészről belföldi megrendelők vagy vevők (a továbbiakban: Megrendelő) között megrendelés alapján szállításra vagy raktári vételre irányul. Eladó nem köteles vizsgálni a Megrendelő képviseletére felhatalmazott, cégbélyegzővel ellátott személy képviseleti jogosultságának terjedelmét, az ilyen személy nyilatkozata minden körülmények között köti Megrendelőt illetve Eladót. Eladó ajánlata csak tájékoztató jellegű, az ajánlattétel az időközbeni eladás jogának fenntartásával történik, kötelezővé a megrendelés visszaigazolásával válik.

2./ Árak
Eltérő kikötések hiányában az árak az áru belföldiesítésének és az Eladó telephelyein a fuvareszközbe történő berakásnak a költségeit tartalmazó nettó (általános forgalmi adó nélküli) árak.

3./ Fizetés
A vételár kifizetése a rendelésigazolásban foglaltak szerint készpénz- vagy előrefizetéssel, illetve banki átutalással történik, az eseti fizetési megállapodásoknak megfelelően. A fizetéssel kapcsolatosan felmerülő bankköltségeit mindegyik fél maga viseli.
Fizetési késedelem esetén Megrendelő a mindenkori törvényes késedelmi kamattal megegyező mértékű éves késedelmi kamatot köteles a hátralékos összegen felül megfizetni. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy ismételt, vagy 15 napot meghaladó tartamú fizetési késedelem esetén további áruszállítást csak készpénz-, vagy előrefizetés ellenében teljesítsen. Ha az Eladó a vételár megfizetésére halasztást adott, és a Megrendelő késedelmesen fizet, úgy a halasztás időtartamára 8%-os, a késedelmes fizetés időtartamára a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni.

4./ Tulajdonjog fenntartás
Az átadott áru, számla szerinti teljes vételárának kifizetéséig az árura nézve az Eladó fenntartja tulajdonjogát.

5./ Szállítás/teljesítés
A szállításra, illetve teljesítésre megszabott határidő csak abban az esetben kötelező az Eladóra nézve, ha azt a rendelésigazolásban kifejtetten igazolta.
Ilyen esetben sem felel azonban olyan, tőle független körülmények miatt a teljesítésben bekövetkezett késedelemért, amelyek a rendelés-igazolás feladásának időpontjában megfelelő gondossággal sem voltak előreláthatóak, s amelyeket bekövetkezésükkor ésszerű intézkedésekkel nem lehetett kiküszöbölni vagy elhárítani.
Megrendelő 30 napot meghaladó késedelem esetén jogosult a szerződéstől egyoldalúan, írásbeli nyilatkozattal elállni.
A szállítói előteljesítés, illetve részteljesítés megengedett.
A megrendelt mennyiségtől súlyban +/– 10%-kal eltérő, valamint egyéb, a kereskedelmi szokásoknak megfelelő méretbeli, ill. minőségbeli eltérések megengedettnek tekintendők.

6./ A teljesítés helye, módja, szerződéstől való elállás
A szállítási/teljesítési határidő az Eladó részéről teljesítettnek tekintendő, ha legkésőbb az 5./ pont szerinti határidőt megelőző munkanapon a megrendelőt írásban – akadályoztatás esetén telefonon – értesíti arról, hogy a megrendelt áru az Eladó. székhelyéről elszállítható.
Az értesítés keltétől számított 10 napon belül Megrendelő köteles az Eladó székhelyére megfelelő fuvareszközt kiállítani, és a fuvarozó folyamatos felügyeletével és irányításával történő berakodást követően az árut késedelem nélkül elszállítani. Az elszállítási határidő elmulasztása esetén a mulasztás bekövetkeztével a kárveszély azonnal átszáll Megrendelőre, valamint – az elszállításra rendelkezésre álló 10 napos kötbérmentes határidőt követően – az Eladó napi 1,5 ezrelék kötbért számít fel.
30 napot meghaladó elszállítási késedelem esetén, vagy Megrendelő egyoldalú megrendelés visszamondása esetén az Eladó saját döntése szerint jogosult a szerződéstől 20%-os meghiúsulási kötbér mellett írásos nyilatkozattal elállni.

7./ Minőség-tanúsítás
Minőség tanúsítása a számlán az irányadó szabványra való utalással történik.
Ettől eltérő, minőségi bizonyítvánnyal való tanúsításra (EN 10204 2.2., EN 10204 3.1. vagy egyéb bizonylatolás) erre vonatkozó megrendelés és külön díj fizetése esetén kerül sor.

8./ Szavatosság, reklamáció
Az Eladó szavatol azért, hogy az általa szállított áruk megfelelnek a szerződésben meghatározott minőségi feltételeknek.
Az áru mennyiségileg és minőségileg az árut kísérő szállítólevél, ill. számla adatai szerint tekintendő átadottnak és átvettnek. Ezt követően – a szállítólevél ezzel kapcsolatos megjegyzéseinek hiányában – Megrendelő nem jogosult semmilyen utólagos reklamációra a rátekintésre, ill. az esetleges csomagolás megbontása nélkül is megállapítható hiány vagy sérülés tekintetében.
Megrendelőt az átvett áruval kapcsolatban megvizsgálási kötelezettség terheli, a nem rejtett – megvizsgáláskor nyilvánvalóan megállapítható – hibákért szavatossági igényét legfeljebb az árunak az Eladó székhelyén történt átadás-átvételétől számított 72 órán belül, illetve rejtett hiba esetén 6 hónapon belül jelentheti be jogérvényesen. Rejtett hibának minősül az áru mindazon minőségi hibája, amely az áru kicsomagolásakor alapos átvizsgálás ellenére sem állapítható meg.
A reklamációt írásban, az áru azonosítására alkalmas adatokkal, valamint a hiba pontos leírását, mértékét és felfedezésének körülményeit is tartalmazó megfelelő okirati bizonyítékokkal alátámasztva (azaz a fuvarozó, vagy rejtett hiba esetén semleges minőségvizsgáló szerv jelenlétében felvett jegyzőkönyv csatolásával) kell bejelenteni.
Megrendelő a reklamáció rendezéséig az árut nem jogosult felhasználni/értékesíteni, és köteles biztosítani az Eladó részére, hogy annak képviselője a reklamált árut megtekinthesse, megvizsgálhassa vagy megvizsgáltathassa.
Az Eladó a fentieknek megfelelő reklamáció kézhezvételét követő 15 napon belül – amennyiben a reklamáció jogosságáról meggyőződött – a hiba jellegétől és mértékétől függően javaslatot tesz a reklamáció árengedménnyel vagy cserével történő rendezésére. Csere esetén Meg-rendelő a csereáru átvételével egyidejűleg – eltérő megállapodás hiányában – köteles a reklamált árut az Eladó székhelyére visszaszolgáltatni.

9./ Felelősségkorlátozás
Az Eladó felelőssége nem terjed ki közvetett, következményi, valamint előre nem látható károkra, továbbá termeléskiesésből, esetleges piacvesztésből vagy bármely egyéb hasonló okból kimutatható elmaradt haszonra.
Az Eladó szavatossági kártérítési vagy bármely egyéb felelőssége összegszerűségében semmilyen körülmények között sem haladhatja meg az adott szerződés keretében megrendelt és/vagy leszállított áruk számla szerinti értékét.

10./ Biztosítás
A Horváth és Társai Kereskedelmi Bt. csak akkor köteles az árut biztosítani, vagy az áru biztosításának költségeit viselni, ha a szerződésben ezt kifejezetten elvállalta.